En el Lago Tuchomskim habrá prohibición total de navegación de motos acuáticas

Rada powiatu kartuskiego zdecydowała o zaostrzeniu zakazu korzystania z silnikowych łodzi na jeziorze. Jedynymi wyjątkami są jednostki służb oraz dzierżawcy obwodu rybackiego w trakcie wykonywania czynności rybackich.

Przedstawiciele klubów i organizacji sportowych, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia, mogą pływać podczas szkoleń, zawodów czy regat, ale obowiązują dodatkowe zastrzeżenia. Uchwała o zaostrzeniu zakazu pierwotnie miała wejść w życie w 2026 r., jednak podczas posiedzeń komisji vacatio legis zostało skrócone o rok.

Decyzja miała zaowocować ochroną akustycznych wartości jeziora, eliminując hałas spowodowany przez silnikowe jednostki pływające po akwenie. Protestujący zwracali uwagę na negatywne konsekwencje ruchu łodzi z silnikami spalinowymi dla środowiska oraz bezpieczeństwo kąpiących się osób.

W związku z tym zaostrzenie zakazu ma na celu uczynienie jeziora bardziej przyjaznym dla przyrody i turystów. Radni planują ponownie przeanalizować uchwałę przed rozpoczęciem sezonu, uwzględniając wszystkie aspekty poruszone podczas dyskusji.

Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego wyraził nadzieję, że nowa uchwała będzie zadowalająca dla wszystkich zainteresowanych stron.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *